Award for Meritorious Service

The Award for Meritorious Service may be conferred upon members who have attained the 32º, and who by reason of exemplary services of a Masonic character are deemed worthy of such recognition.

  Wayne C. Harlan, 33º 1990
  Jerry L. Maple, 32º 1995
  Robert F. Bradbury, 32º 1996
  F. Edward Pierce, 32º 1998
  Thomas J. Worrell, 32º 1998
  Philip D. Herthel, 33º 2000
  James A. Hanson, Sr., 33º 2001
  Willie H. Blythe, 32º 2002
  Frank E. Capler, Sr., 33º 2002
  Timothy J. Hopewell, 33º 2002
  John C. Gray, 32º 2003
  William D. “Bucky” Everhart, 32º 2004
  Larry L. Torrance, 32º 2004
  Nicholas J.A. Gray, 33º 2005
  Andrew R. Jackson, 33º 2005
  Robert E. LaGrange, 32º 2005
  Thomas A. Davis, 33º 2006
  Larry C. Kesterson, 32º 2006
  Gale D. Tarr, 32º 2007
  Earl W. Hauschild, 32º 2007
  Charles R. Bowling, 32º 2008
  Dale E. Herthel, 32º 2008
  William S. Munson, 33º 2008
  Harley F. Eggers, 32º 2009
  Eric N. Lawrence, 32º 2009
  Kenneth R. Ruckersfeldt, 32º 2009
  J. Rexford Sohn, 32º 2009
  Randal W. Bradley, 32º 2010
  Charles H. Sebastian, 32º 2010
  Randolph L. Seipel, 33º 2010
  Paul E. Teague, 32º 2010
  Carson C. Smith, 32º 2011
  John R. Winkler, 32º 2011
  Bradley C. Wooten, 32º 2011
  Stephen P. Cooper, 32º 2012
  G. Christian Pedersen, 32º 2012
  William D. Rader, 32º 2012
  Lee W. Langlotz, 32º 2014
  Randall K. Storm, 32º 2014
  Jeffrey M. Jordan, 32º 2015
  Philip H. Sheingold, 32º 2015
  Tracy L. Hutton, 32º 2017
  Theodore C. Freese, 32º 2017